Field trips

กิจกรรมทัศนศึกษา

นักศึกษาจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้าศึกษาและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสินค้าภายในบริษัท